Medezeggenschap: waarom is het relevant?

Weet je nog dat je jouw studieovereenkomst tekende met de UvA? Je handtekening kriebelde onder het document dat al jouw rechten en plichten omschrijft?

Ja? Dan heb je dat helaas gedroomd, want dit document bestaat niet.

Jij bent als student geen formele overeenkomst aangegaan met de universiteit. Er bestaat ook geen wet waarop de student zich kan beroepen als het om zijn of haar onderwijs gaat. De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) omschrijft namelijk alleen de plichten van de universiteit, niet de rechten van de student. Het enige waarop jij je kan beroepen is de studiehandleiding, de studentenstatuten, het faculteitsreglement en tot slot het Onderwijs- en Examenreglement (OER).

Deze documenten heeft de universiteit grotendeels naar eigen inzicht voor jou opgesteld. Bovendien mogen deze documenten ieder jaar veranderd worden. Studenten kunnen zich alleen maar beroepen op de meest recente versie. De spelregels worden tussendoor veranderd. Als je het er niet mee eens bent dan heb je pech, want naar een andere universiteit vertrekken is absoluut zinloos. Daar gaat het precies op dezelfde manier. Den Haag gaf een snoepje tegen het huilen en kwam daarom met inspraakorganen: de medezeggenschap.

Toch weten de meeste studenten niet eens dat de medezeggenschap bestaat. Misschien dat de opkomst van de studentenraadsverkiezingen daarom rond de 20% blijft steken. Zonde, want de medezeggenschap kan een hoop invloed hebben op je studiecarrière. Zonder sterke medezeggenschap is er geen controle op de plannen van de bestuurders.

Voor studenten bestaat de medezeggenschap uit de Centrale Medezeggenschap (CSR), de Facultaire Studentenraad (FSR) en opleidingscommissie (OC).

Je kan het manifest downloaded door op het manifest te klikken! In het Stout manifest geven we een uiteenzetting van onze ideale en langer termijn doelen. Dit is niet ons partijprogramma voor komend jaar, maar vormt de basis van onze partij. Nu is het een flink document, dat ook vooral intern voor ons erg belangrijk is, daarom hebben we ook een samenvatting beschikbaar.

TL; DR: Stout Manifest

Medezeggenschap: the basics

Medezeggenschap: waarom is het relevant? De rechten van studenten in het hoger onderwijs worden bijna helemaal bepaald door de medezeggenschap. Zonder een goede medezeggenschap is er geen controle op de plannen van bestuurders.

Hoeveel invloed heeft de medezeggenschap? De FSR heeft in het verleden diverse maatregelen tegengehouden die niet in het belang van de meeste studenten waren. Je kunt hierbij denken aan het tegenhouden van selectieve masters, studiepunten die slechts beperkt geldig zijn of een extra bindend studieadvies in het tweede studiejaar. Als het goed is, merk je hier niet veel van als student, maar als niemand zich hier druk om maakt, kunnen de gevolgen groot zijn.

Versterking van de medezeggenschap

Noodzaak van een langetermijnvisie. De medezeggenschap wisselt ieder jaar, maar de belangen van studenten blijven meestal redelijk gelijk. Het veranderen van bestaand onderwijsbeleid duurt meestal een paar jaar. Om te zorgen dat we de meeste impact maken, hebben we een visie nodig die een paar jaar meegaat. Zo zorgen we dat echt kunnen meepraten over belangrijke beslissingen!

We geven het goede voorbeeld door geen lijstduwers te gebruiken.  We vinden het enorm belangrijk dat de studentenraadsverkiezingen geen populariteitswedstrijd zijn. Het draait om de inhoud. Door gebruik te maken van veel lijstduwers, is de verleiding groot om op iemand te stemmen die je kent. Terwijl die misschien niet eens de raad in wil! Een extra nadeel is dat door lijstduwers het systeem van voorkeursstemmen niet meer werkt. Daarom beloven we dat iedereen op de lijst van Stout ook echt van plan is om de raad in te gaan. Dit zorgt voor transparantie en een eerlijker kiessysteem!

Concrete invulling geven aan de functie studentassessor. De studentassessor is niet democratisch gekozen, maar heeft wel veel invloed en weinig verantwoordelijkheid. Stout vindt dat deze functie moet worden veranderd zodat de studentassessor alleen een schakelpunt is tussen het bestuur en de medezeggenschap. Als dat niet kan dan vinden we dat de functie moet worden afgeschaft. Waarom zou het anders zin hebben om studentenraadsverkiezingen te hebben?!

Zorgvuldige selectie van toekomstige raadsleden. Een groot deel van het raadswerk is reactief. Dat maakt het soms heel lastig om de belangen van studenten goed in het oog te houden. Vaak is er veel druk om mee te gaan met de wensen van het faculteitsbestuur. Ook als die slecht zijn voor studenten.  We zoeken daarom mensen uit die hier veel talent voor hebben en die dit van nature al doen. Zo kunnen ze zelfs onder grote druk nog de belangen behartigen van studenten.

Inhoud boven relatie (met het bestuur). Meestal is het handig om constructief met het bestuur te samenwerken. Maar soms moet je bereid zijn een confrontatie aan te gaan als dit beter is om je doelen te bereiken. We zijn altijd respectvol en doen ons best om een goede relatie op te bouwen, maar we zijn keihard op de inhoud!

De studentenraad moet zijn rechten gebruiken. Veel medezeggenschapsraden en studentenpartijen klagen dat er niet goed naar hen geluisterd wordt door het directieteam. Wij vinden dat je gebruik moet maken van je rechten als er niet geluisterd wordt. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel onze verantwoordelijkheid.

Universele Verklaring van de Rechten van de Student

Recht op gezond, gevarieerd en betaalbaar eten en drinken. Iedere student moet de mogelijkheid hebben om gezond, gevarieerd en betaalbaar eten en drinken te krijgen op de universiteit.

Recht op transparantie. De UvA heeft erg veel beleid en voorzieningen die studenten aangaan. Helaas zijn veel studenten niet op de hoogte van deze dingen. Wij vinden dat de informatievoorziening naar studenten beter moet. Daarnaast moet het bestuur, de raad en de examencommissies transparanter te werk gaan.

Recht op privacy. Studenten zijn net mensen. Als zodanig vinden we dat ook studenten recht hebben op een aantal grondrechten. Privacy op de universiteit is daar één van. Stout vind dat er duidelijk beleid over privacy op de UvA moet komen en een makkelijke manier om in te zien wie welke gegevens over jou heeft.

Recht op ondersteuning. Elke student heeft recht op goed functionerende diensten en voorzieningen. Als deze er niet zijn, niet goed werken en/of niet aan de studentenbehoeftes voldoen, kan het leven op de universiteit redelijk kut zijn.

Recht op goede docenten. Als student heb je het recht op docenten die goed hun werk kunnen doen. Die experts zijn in hun vakgebied en bekwaam in het geven van onderwijs. Die energie steken in zowel onderwijs als onderzoek, zonder daaraan onderdoor te gaan.

Heb je een vraag, een idee of wil je gewoon met ons in contact komen?

partijstout@protonmail.com

Stel je wilt ons helpen met acties en dergelijke, dan kan je hier ook naartoe mailen. We zijn leuke mensen 🙂